Inkl. moms Ekskl. moms

Brugervilkår & privatlivspolitik

I forbindelse med den nye Persondataforordning, også kendt som GDPR, er det et krav, at du informeres om hvilke data OneMed gemmer om dig - og hvordan. Desuden skal vi bruge dit samtykke til at gemme dine data og dermed have dig som kunde.

Privatlivspolitik

Brug af personoplysninger

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Dit navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse videregives til vores logistikpartner.

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger i forbindelse med tilmelding til OneMed Nyt, ordreafgivelse, vareprøvebestilling mv.

Hvis du har en bevilling hos os, registrerer vi endvidere øvrige personoplysninger såsom cpr. nr., brugernavn, adgangskode (gemmes krypteret), bevillingsprodukter, forbrug o.lign. efter instruks fra kommunen.   
 
Personoplysninger registreres hos OneMed Sverige AB og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Dine personoplysninger videresælges ikke.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den indsamlede data anvendes alene til at opfylde aftalen med vores kunder.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos OneMed, skal du rette henvendelse på quality.dk@onemed.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

OneMeds programmer udbudt af OneMed Sverige AB

Programejer

Alle programmer, herunder webshops og e-bevillingssystemer, udbydes af OneMed Sverige AB [SE], præsenteret i Danmark af:

OneMed A/S
Kappa 3, Søften
8382 Hinnerup
CVR nr. 19846679
Etableringsår 1985
Telefon: +45 86 109 109
E-mail:  info.dk@onemed.com
www.onemed.dk
www.praksisonemed.dk

Brugervilkår for softwaren

Softwaren overholder de direktiver, der er beskrevet i persondataforordningen, GDPR. I den forbindelse finder du her en beskrivelse af, hvordan vi anvender dine personoplysninger og andre relevante informationer.

Softwaren er udviklet af OneMed Sverige AB, org.nr. 556764-4140, Box 50, 401 20 Göteborg, Sverige (”OneMed”) og stilles til rådighed i form af en webbaseret tjeneste.
Softwaren er udviklet med det formål at hjælpe plejepersonale med bevilling og bestilling af produkter fra OneMeds sortiment samt levering af disse bestillinger.

Den arbejdsgiver, som du arbejder for og har et tilhørsforhold til (”sundhedsudbyderen”), har indgået en aftale med OneMed om softwaren og har en ikke-eksklusiv licens til brug af softwaren. Disse brugervilkår (”brugervilkårene”) er gældende for din brug af softwaren, herunder alle tilhørende funktioner og alt informationsindhold. Ved at godkende brugervilkårene og/eller bruge softwaren bliver du underlagt brugervilkårene ved al brug af softwaren. 

Brug af softwaren

Som bruger har du ansvaret for, at din brug af softwaren ikke er i strid med gældende lovgivning eller brugervilkårene.

Du må ikke overtræde, tilsidesætte, fjerne eller påvirke den teknik eller de sikkerhedssystemer, som OneMed anvender til at beskytte softwaren og indholdet i softwaren med. Derudover må du ikke agere på en sådan måde, at softwaren ophører med at fungere, bliver overbelastet, forringes eller beskadiges eller på andre måder, som kan indebære, at OneMed lider skade.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder såsom, men ikke begrænset til, varemærker, ophavsret, patenter og kildekode samt funktioner i softwaren, som vedrører softwaren, tilhører OneMed og/eller dennes licensgivere og må kun anvendes af dig i det omfang, som det er nødvendigt for at bruge softwaren i henhold til brugervilkårene eller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samtlige immaterielle rettigheder, der kan opstå i forbindelse med brug af softwaren, tilhører OneMed.

Du må ikke ændre, oversætte, reproducere, kopiere eller overdrage softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven.

Håndtering af personoplysninger

Ved brug af softwaren registreres og behandles personoplysninger om brugerne, fx navn, personnummer og oplysninger om bevilgede produkter. Derudover behandles også dit navn, øvrige logon-oplysninger samt oplysninger om, hvilken plejeenhed du tilhører. Oplysningerne om dig behandles med det formål at identificere dig, når du logger ind, og bekræfte dine adgangsrettigheder til softwarens forskellige funktioner. OneMed behandler personoplysninger på vegne af sundhedsudbyderen. Ved behandling af personoplysninger i softwaren er sundhedsudbyderen således dataansvarlig, og OneMed er databehandler samt underleverandør. Der er indgået databehandleraftaler mellem OneMed og sundhedsudbyderen. Ved anmodninger om udskrift i henhold til artikel 13 i persondataforordningen skal du rette henvendelse til sundhedsudbyderen.

Cookies

En cookie er en tekstfil på din computer, som indeholder information, der bruges til at styre softwaren. Softwaren benytter tre typer cookies: 1. Sessions-cookie, som slettes 20 minutter efter afslutningen af din session. 2. Sprog-cookie, som registrerer det sprog, du har valgt. Denne gemmes permanent, eller indtil du vælger at slette den. 3. Godkendelses-cookie, som husker dit brugernavn og slettes 20 minutter efter seneste brug. I cookie-filerne gemmes informationer om session, sprogvalg og brugernavn. Cookie-filerne gør softwaren i stand til at huske dine valg i forbindelse med brug og håndtere din indlogning.

Hvis du ikke vil acceptere brug af cookies, kan du blokere for dem i din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille din browser til at give dig besked, hver gang et websted forsøger at gemme en cookie på din computer. Bemærk, at hvis du vælger at blokere for cookies i din browser, kan du ikke bruge softwaren. 

Driftssikkerhed

OneMed har til hensigt at stille softwaren til rådighed med så få tekniske forstyrrelser og fejl som overhovedet muligt. Vedligeholdelsesarbejde, videreudvikling og/eller andre forstyrrelser kan dog begrænse og/eller til tider forhindre brug af softwaren. OneMed forbeholder sig ret til at udføre planlagte opdateringer og vedligeholdelse af softwaren uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsning

Softwaren er kun et hjælpemiddel og kommer med forslag til egnede produkter fra det produktsortiment, som sundhedsudbyderen har indgået aftale om. Du har ansvaret for de produkter, som du vælger at bevilge.

OneMed kan ikke drages til ansvar, hvis et valgt produkt ikke lever op til forventningerne eller på anden måde viser sig at være uegnet til brugeren. OneMed har dermed ikke ansvaret for de produkter, der bevilges til en bevillingshaver.

Softwaren viser kun produkter, som i henhold til sundhedsudbyderen er blevet indkøbt af sundhedsudbyderen, eller der er indgået en aftale om med OneMed. OneMed har ikke ansvaret for, at information om produkter, der er indgået aftale om, er korrekt.

Softwaren er udviklet til at understøtte de seneste versioner af browsere til stationære og bærbare computere. OneMed kan ikke garantere, at ældre browserversioner understøttes. Ud over det erstatningsansvar, der påhviler OneMed i henhold til den gældende lovgivning, er OneMed ikke forpligtet til at yde erstatning for eventuelle skader, der opstår ved brug af softwaren eller ved fejl eller afbrydelser i softwaren. OneMed yder dermed ikke erstatning for direkte eller indirekte skade eller tab, herunder udeblevne indtægter. 

Ændring af brugervilkårene

OneMed forbeholder sig ret til at ændre brugervilkårene fra tid til anden. Du vil blive underrettet om væsentlige ændringer, inden de træder i kraft. Fortsat brug af softwaren betragtes som en accept af ændringerne i brugervilkårene. 

Tvist

Disse brugervilkår er underlagt svensk lov. Tvister, der opstår i forbindelse med brugervilkårene, vil blive afgjort ved en voldgift i henhold til Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler for forenklet voldgift. Tvisten vil blive indbragt for en svensk voldgiftsdomstol. Voldgiftssagen afvikles på svensk.

---

Ovenstående betingelser er senest opdateret den 8. februar 2022.